skip to Main Content

Het Violenfonds is een initiatief van stichting Kringloopcentrum Spullenhulp. De eerste storting in het fonds is gebaseerd op de opbrengst van een kostbare viool, vandaar de naam Violenfonds.

Het Violenfonds heeft tot doel duurzame activiteiten en projecten van organisaties financieel te sponsoren. Hieronder worden verstaan activiteiten/projecten:

 • ter bevordering van energetische duurzaamheid
 • ter bevordering van een duurzame samenleving
 • in het kader van natuur en duurzaamheideducatie
 • ter bevordering van hergebruik en kringloop

De begunstigden kunnen zijn verenigingen en stichtingen, die voldoen aan de volgende eisen:

 • ingeschreven bij de KvK
 • gevestigd in Soest/Soesterberg
 • activiteiten in Soest/Soesterberg en of directe omgeving
 • niet eerder gesponsord door het Violenfonds
 • het kunnen leveren van een tegenprestatie

Uitgesloten zijn stichtingen die vennootschapsbelasting betalen, particulieren en politieke partijen.

Aanvragen dienen:

 • schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur via ‘info@spullenhulp.nl‘ of via Postbus 3092, 3760 DB Soest
 • te bevatten:
  • naam, adres en vestigingsplaats aanvrager
  • naam, e-mail en telefoonnummer contactpersoon
  • beschrijving doelstelling aanvrager
  • onderbouwing aanvraag
  • beschrijving aanwending met een duidelijke link naar de fondsdoelstellingen
  • termijn van aanwending
  • beschrijving tegenprestatie

De aanvrager dient

 • te voldoen aan de volgende eisen: transparantie, integriteit, betrouwbaarheid
 • mee te werken aan door Kringloopcentrum Spullenhulp geïnitieerde communicatie-uitingen
 • op verzoek van het bestuur verantwoording af te leggen over de besteding van de sponsormiddelen
 • Het maximale sponsorbedrag is 2000 euro per aanvraag
 • Toekenning slechts alleen indien het fonds ook de middelen in kas heeft, zulks ter beoordeling van het bestuur van de stichting Kringloopcentrum Spullenhulp.
Back To Top